MENU

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Defenities

 1. Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Invertido.nl een opdracht verstrekt of met Invertido.nl een overeenkomst aangaat.
 2. Opdrachtnemer: -tenzij anders vermeld- Invertido.nl. Gevestigd op Veluwepad 6, 5691 LR te Son en Breugel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 51652323.
 3. Opdracht: overeenkomst waarbij de opdrachtnemer tegen betaling vooraf afgesproken werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. Werkzaamheden: hetgeen de opdrachtnemer maakt en/of onderneemt cq. doet maken en/of doet ondernemen ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Invertido.nl
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 3. De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden die in strijd zijn met deze voorwaarden zijn niet van toepassing. Tenzij de opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3: Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen gedaan door Invertido.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn ter aanvaarding is gesteld.
 2. Invertido.nl heeft in alle gevallen het recht om een vrijblijvende door haar gedane offerte, tot drie dagen na aanvaarding, te herroepen. De eventuele aanvaarding heeft in dit geval niet tot gevold dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle gedane offertes en aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis,- verzendkosten of aankoopkosten van materialen.
 4. Alle prijzen die worden genoemd in de offerte zijn 45 dagen geldig, gerekend vanaf de datum waarop de offerte is gedaan.
 5. Prijswijzigingen die buiten de opdrachtnemer om zijn opgetreden -na het uitbrengen van de offerte- mogen naar de opdrachtgever worden doorberekend. De opdrachtgever zal hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

 1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
  1. Hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen.
  2. Hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf de aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer aan de opdracht en de daaraan gebonden condities verbonden.
 3. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
 4. Eventuele meerkoeten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
 5. Wijzigingen in de opdracht houden in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen.
 6. Wanneer bij de uitvoering van een opdracht gebruikt gemaakt wordt van leveranciers en/of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is opdrachtnemer gerechtigd de daardoor ontstane extra kosten, waaronder tevens de extra uren van de opdrachtnemer, door te berekenen.

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
 2. Opdrachtgever zal telkens tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.
 3. Invertido.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel vermelde.

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. Indien -naar het oordeel van de opdrachtnemer- inschakeling van derden redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, danwel indien dit voortvloeit uit de aard van de opdracht, is de opdrachtnemer hiertoe gerechtigd. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Prijzen

 1. Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Invertido.nl, vermeld in de overeenkomst, brochures, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in euro’s.

Artikel 8: Advieswerkzaamheden

 1. Alle advieswerkzaamheden die Invertido.nl verricht, verricht zij naar het beste van kunnen en inzicht.
 2. Invertido.nl is niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor de schade voortvloeiende uit het opvolgend van door haar gegeven adviezen.

Artikel 9: Gebruik klantenadministratie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Invertido.nl namen van opdrachtgever, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, folders en overige communicatie-uitingen ten behoeve van Invertido.nl.

Artikel 10: Auteursrecht

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of veelvouding van door de Auteurswet of enig andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en/of diensten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.
 2. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. De opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer in ieder geval binnen 72 uur nadat hij met het bestaan van die vordering bekend ingeworpen of het bestaan van die vordering redelijkerwijs had moeten kunnen vermoeden, schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van derden. Opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de facturen van Invertido.nl dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De juistheid van de factuur staat vast indien de opdrachtgever niet binnen de betaaltermijn bezwaar tegen de factuur heeft gemaakt.
 2. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van het factuurbedrag, is over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.
 3. Buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van €100,- per geval, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijk gemaakte kosten.